Admin

Parent/Student Info

NCHS Policies New Student/New School year Info Parent Handbook Technology Information
 Attendance    24-25
Handbook
 Chromebook Parent Video
 Extra Curricular      Insurance Application
 Chromebook Insurance      Tech Documents
       Use of Tech
      AP1
      AP2
      E1
      E2
      SDPC Resource